Mątewski Klub Piłkarski "NOTEĆ" Drużyna kobiet. - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Zapraszamy kibiców na nasze mecze, pomagajcie nam swoim dopingiem, gramy dla was!!!! SIŁA - MOC - ENERGIA - "NOTEĆ"!!!
  •        

Najnowsza galeria

Noteć Olimp Gościno
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 136, wczoraj: 128
ogółem: 328 475

statystyki szczegółowe

Buttony

Losowa galeria

Noteć - Legia Chełmża 29.09.2013
Ładowanie...

Regulamin II ligi

Uchwała nr VI/109 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet
w sezonie 2014/2015

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO II LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
W SEZONIE 2014/2015


§ 1
1.Rozgrywki o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są w 4 grupach z upoważnienia Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN przez wytypowane Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
2.Kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać adres e-mail.


§ 2
Celem rozgrywek o mistrzostwo II ligi jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu do I ligi.


§ 3
1. Zawody o mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.


§ 4
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany siedmiu zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.


§ 5
W zawodach o mistrzostwo II ligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 14 lat.


§ 6
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie to należy rozegrać w terminie wyznaczonym przez Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki.
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania.


§ 7
1. Rozgrywki prowadzone systemem jesień – wiosna.
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.


§ 8
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),
- 0 punktów za spotkanie przegrane.


§ 9

1. W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
I. przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli II ligi lub zespoły, których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c.
II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d i e.


§ 10
1. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w grupach, awansują do I ligi, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących dla I ligi w piłce nożnej kobiet.
2. Zasady spadku do III ligi ustali KPK PZPN uwzględniając liczbę drużyn występujących w danej grupie rozgrywek II ligi.


§ 11
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich II ligi zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji rozgrywek.
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy, zostaje automatycznie zdegradowana do III ligi.
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a.w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b.w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników.
4. W przypadku nie stawienia się drużyny do zawodów o karze decyduje Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki.


§ 12
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi muszą być potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez Wydział Gier prowadzącego rozgrywki ZPN, z zachowaniem
wymogów określonych w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
W przypadku rejestracji w Podokręgu na klubie spoczywa obowiązek przesłania kopii do macierzystego Związku Piłki Nożnej.
2. W przypadku powołania zawodniczki (-ek) do kadry Polski/wojewódzkiej muszą one wziąć udział w zajęciach przewidzianych przez trenerów reprezentacji/kadr wojewódzkich pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower dla przeciwnika, jeżeli zawodniczki te nie wyjadą na kadrę, a będą uczestniczyły w meczu ligowym.
3. Formę uprawniania zawodniczek do gry ustala ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy.
4. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.


§ 13
1. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć w zawodach.
2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza.
3. Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią.
4. Zawodniczki między 14 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie.


§ 14
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz ZPN prowadzący rozgrywki.


§ 15
1. Zawody o mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody II ligi mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być również zweryfikowane boiska o sztucznej nawierzchni. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.


§ 16
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić przeciwnika oraz ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy o miejscu i godzinie meczu co najmniej 14 dni przed terminem zawodów. Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem jednego z wybranych środków komunikacji (e-mail, list polecony, fax, Extranet), jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym terminarzem. Za niedopełnienie w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.


§ 17
1. Mecze II ligi muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze II ligi będą odbywać w sobotę lub niedzielę (traktowane jako jeden termin), przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy może ustalić termin rozegrania meczu na inny dzień tygodnia lub inny termin.
4. Prowadzący rozgrywki danej grupy może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo II ligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie.
5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej kobiet, a także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.


§ 18
Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy tylko w wyjątkowych przypadkach.


§ 19
Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.


§ 20
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do:
- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,
- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące),
- opieki medycznej,
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych.


§ 21
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Związku prowadzącego rozgrywki danej grupy, jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48 godz. po zakończeniu zawodów.
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto właściwego ZPN kaucji protestowej zgodnej z wytycznymi danego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Odwołania wnoszone do Komisji Odwoławczej ZPN jako II instancji należy składać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji I instancji.
4. Protesty nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.


§ 22
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzą Wydziały Gier właściwego ZPN upoważnionych przez PZPN do prowadzenia rozgrywek danej grupy, a sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów właściwego ZPN.
2. Koszty ryczałtów sędziowskich oraz koszty przejazdu i diet pokrywa PZPN.


§ 23
W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


§ 24
Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem imion i nazwisk zawodniczek, czytelnie wypełnionego załącznika zawodów oraz aktualnych kart zdrowia zawodniczek. Pierwszych 11 zawodniczek rozpoczyna zawody, pozostałe 7 są zawodniczkami rezerwowymi.
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje :
a/ jeżeli jakakolwiek zawodniczka z pierwszej 11 nie jest zdolna do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może by zastąpiona przez jedną z zawodniczek rezerwowych. Takie zastąpienie pomniejszy liczba zawodniczek rezerwowych. Podczas zawodów można nadal wymieniać 7 zawodniczek.
b/ jeżeli jakakolwiek z 7 zawodniczek rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiona, co oznacza, że liczba zawodniczek rezerwowych zostanie pomniejszona.
c/ jeżeli bramkarka wpisana do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, to następna bramkarka nie wpisana uprzednio do sprawozdania może ją zastąpić.


§ 25
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. Numery o wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne.
2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych kwestiach dot. ubioru mają zastosowanie postanowienia par. 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
3. W przypadku rozgrywania zawodów na boisku o sztucznej nawierzchni gospodarz zobowiązany jest powiadomić o powyższym zespół gości.


§ 26
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana według zasad obowiązujących w danym ZPN:
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną,
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
3. Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. Wysokość kar ustala ZPN prowadzący rozgrywki.
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona.
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tej zawodniczki. W przypadku gdy:
a. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co najmniej 2 meczów,
b. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki.
6. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) za następujące przewinienie:
a. zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, które winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej szansy zdobycia bramki,
b. zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma,
c. bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę poza własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.
7. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na:
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział w grze lub poza nią,
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a.) i b.), kary dyskwalifikacji od 3 meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.
8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
9. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu wpłacenia stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę dyskwalifikacji i odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu, przekazu lub osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy karę. Kary finansowe należy wpłacać na konto właściwego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu do ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek w której została wymierzona (II ligi). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie II ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich II ligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę.
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
12. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.
13. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została napomniana lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką).


§ 27
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.


§ 28
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


§ 29
Począwszy od 1 lipca 2007 roku klub II ligi zobowiązany jest do zatrudnienia szkoleniowca posiadającego co najmniej uprawnienia instruktora lub posiadającego Dyplom UEFA – B. /Uchwała nr X/97 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.


§ 30
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Kotwica KórnikNoteć Inowrocław
Kotwica Kórnik 9:0 Noteć Inowrocław
2016-06-19, 14:00:00
     

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Polonia Środa Wlkp 2:3 Lechia Gdańsk
Górnicza Konin 1:1 Olimp Gościno
Kotwica Kórnik 9:0 Noteć Inowrocław
Olimpia II Szczecin 3:0 KKP II Bydgoszcz
KTS - K Luzino 3:0 GSS Grodzisk Wlkp
KKP Chełmża 2:3 Błękitni Stargard

Statystyki drużyny

Kalendarium

17

11-2018

sobota

18

11-2018

niedziela

19

11-2018

pon.

20

11-2018

wtorek

21

11-2018

środa

22

11-2018

czwartek

23

11-2018

piątek